Làm Thẻ Số định danh cá nhân (Thẻ My Number) để sinh sống thuận tiện!

マイナンバーカードを作って、便利に生活しよう!
Làm Thẻ Số định danh cá nhân đến ngày 31 tháng 12 để được nhận điểm My Number Points tối đa là 20.000 yên!

Thẻ Số định danh cá nhân là gì?

Thẻ Số định danh cá nhân là thẻ có ghi Số định danh cá nhân của bạn và có gắn chíp IC cần thiết để sinh sống thuận tiện tại Nhật Bản. Làm thủ tục đăng ký là có thể nhận thẻ này. (Có thể đăng ký bằng điện thoại thông minh, máy tính, máy chuyên chụp ảnh thẻ hoặc gửi qua đường bưu điện.)

Miễn phí khi đăng ký lần đầu.

Thẻ Số định danh cá nhân

Đơn xin cấp/thí dụ

Nếu có Thẻ Số định danh cá nhân, có thể làm đơn trực tuyến với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

Làm Thẻ Số định danh cá nhân để được nhận điểm My Number Points tối đa là 20.000 yên!

Người có Thẻ Số định danh cá nhân sẽ được nhận điểm My Number Points có thể sử dụng khi mua sắm.

Từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, nhà nước sẽ bắt đầu chương trình cấp nhiều điểm My Number Points.

Người chưa có Thẻ Số định danh cá nhân hãy đăng ký làm mới để được nhận điểm My Number Points tối đa là 20.000 yên!

Xem chi tiết tại trang web dưới đây.

Các mục từ 1 đến 3 dưới đây là nội dung đơn giản về cách nhận điểm My Number Points.

1. Làm Thẻ Số định danh cá nhân.

Xem cách làm và nhận Thẻ Số định danh cá nhân tại trang web dưới đây.
Cách làm Thẻ Số định danh cá nhân (trang web tổng hợp về Thẻ Số định danh cá nhân)

Cách nhận Thẻ Số định danh cá nhân (trang web tổng hợp về Thẻ Số định danh cá nhân)

(日本語、English、中文・简化字、中文・繁体字、한국어、Español、Português)

2. Đăng ký để nhận điểm My Number Points.

Xem cách đăng ký tại đây (tiếng Nhật).

3. Chọn phần nhận điểm My Number Points.

Xem chi tiết tại đây (tiếng Nhật).

Người có Thẻ Số định danh cá nhân nhưng chưa từng nhận điểm My Number Points, vui lòng làm theo các mục 2 và 3 trên đây để nhận điểm My Number Points!

Về điểm My Number Points đợt 2 (tiếng Nhật)

Số điện thoại có thể gọi đến khi gặp khó khăn

○Số điện thoại miễn phí tổng hợp về Số định danh cá nhân (tiếng Nhật)

 

 Điện thoại: 0120-95-0178

 

* Thời gian có thể gọi điện thoại: Từ thứ Hai đến thứ Sáu  → Từ 9:30 đến 20:00

          Thứ bảy, Chủ Nhật, ngày lễ → Từ 9:30 đến 17:30

             (Đối với các vấn đề về Thẻ Số định danh cá nhân và điểm My Number Points là từ 9:30 đến 20:00)

○Trường hợp muốn nói bằng tiếng nước ngoài, vui lòng gọi đến số điện thoại dưới đây.

(1) Về Thẻ Số định danh cá nhân
 
 Điện thoại: 0120-0178-27 (0570-064-738)

 * Thời gian có thể gọi điện thoại:English、中文、한국어、Español、Português
         → Từ 9:30 đến 20:00
         ภาษาไทย、नेपाली भाषा、Bahasa Indonesia
         → Từ 9:00 đến 18:00
         Tiếng Việt、Pilipino
         → Từ 10:00 đến 19:00

(2) Về cổng thông tin Số định danh cá nhân (trang web tiện lợi để làm nhiều loại thủ tục)

 Điện thoại: 0120-0178-26

 * Ngôn ngữ có thể dùng khi gọi điện thoại:English、中文、한국어、Español、Português

 * Thời gian có thể gọi điện thoại:  Từ thứ Hai đến thứ Sáu  → Từ 9:00 đến 20:00

         Thứ bảy, Chủ Nhật, ngày lễ → Từ 9:00 đến 17:30

(3) Về điểm My Number Points

 Điện thoại: 0570-028-125

 * Thời gian có thể gọi điện thoại:English、中文、한국어、Español、Português
        →Từ 9:30 đến 20:00


○Xem chi tiết tại đây. → Trang web tổng hợp về Thẻ Số định danh cá nhân

 

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。