外国人生活支援ポータルサイト(フィリピノ語)

Portal site: Suporta para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan

Panimula(はじめに)

Ang portal site na ito ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga dayuhan at taga-suporta na naninirahan sa bansang Hapon.

Abiso(お知らせ)

COVID-19(Sakit sa Coronavirus)(新型コロナウイルス感染症)

Guide Tungkol sa Espesyal na Sustento Ukol sa Pagtulong sa Pamumuhay ng Mga Pamilyang Nagpapalaki sa mga Anak (Para sa mga pamilyang may nagsosolong magulang) Para sa Mga Pamilyang Nagpapalaki sa Mga Anak na Mababa ang Halaga ng Kinikita 【PDF】(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)リーフレット)
Para sa mga hindi nag-iisang magulang na sambahayan (na natanggap na ang kasalukuyang benepisyong ito) Impormasyon sa espesyal na benepisyo para sa suporta ng buhay ng mga sambahayang nagpapalaki ng bata 【PDF】(低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(リーフレット))

・Mga bakuna(予防接種)

 
 ・Suporta ng FRESC para sa pagbabakuna sa iba’t ibang wika【PDF】(FRESC多言語ワクチン接種サポート)
 Matatanggap mo na ang iyong Kupon sa Pagbabakuna sa COVID-19!【PDF】(新型コロナワクチン接種券が届きます)
 ・Paunawa ukol sa bakuna sa coronavirus【PDF】(接種のお知らせ例)
 これは、あなたが()んでいる(まち)が、(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)のワクチンのことをあなたにお()らせするときの(れい)です。
 住民票(じゅうみんひょう)がある(ひと)は,()んでいる(まち)でワクチンを()けます。住民票(じゅうみんひょう)がない(ひと)()んでいる(まち)役所(やくしょ)相談(そうだん)してください。
 くわしいことはこちらをてください。 → くわしい説明せつめい【PDF】

Sa pagiiwas ng COVID-19 (Novel Coronavirus) at pagkalat ng impeksyon【PDF】(COVID-19にならないためにすることや、他の人にうつさないためにすること)
Baka may COVID-19? Kunsult muna! 【PDF】(COVID-19かもしれないと思ったときは、相談してください!)
あたらしいコロナウイルスの病気びょうきになったかもしれないとおもったときは,ここから相談そうだんできるところをさがすことができます(やさしい日本語にほんごいてあります)
Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19(新型コロナウイルス感染症対策ウェブサイト(内閣官房))
Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya【PDF】(新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット)
Support fund at leave allowance para sa sapilitang pagbabakasyon dahil sa Covid-19
【PDF】(休業支援金・給付金リーフレット)

 災害や新しいコロナの情報です(NHK WORLD-JAPANのウェブサイト)

Mga Paraan sa Pagpasok sa Bansa at Paninirahan(入国・在留手続)
Pag asikaso sa mga dayuhang nasyonal na nahihirapang bumalik sa kanilang sariling bansa o ibang bansa
【PDF】(本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い)
Pag asikaso sa mga dayuhang nasyonal na nagbabalak pumasok sa Japan
【PDF】(本邦に入国を予定している方に係る取扱い)
Tungkol sa “Makatwirang Dahilan” ng Pamamaraan ng Pagtanggal ng Status of Residence Kung ang mga Aktibidad na may Kaugnayan sa Status of Residence ay Hindi Maisagawa Dahil sa Pagkalat ng Impeksiyon ng Bagong Coronavirus
【PDF】(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について)
Para sa mga dayuhang nais magtrabaho (ng part-time) dahil hindi nakakabalik sa sariling bansa dahil sa COVID-19 at nahihirapang mapanatil ang kabuhayan nila sa Japan.【PDF】(コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ)
Bagong pag asikaso kaugnay sa period of validity ng certificate of eligibility【PDF】(在留資格認定証明書の有効期間の延長について)
Para sa mga permanent resident na nahihirapang makabalik sa Japan sa loob ng validity period ng re-entry permission dahil saepekto ng novel coronavirus (COVID-19) (Pagkatapos ng Hunyo, 29, 2020)【PDF】(再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について)

Pagrereport ng adres(住所の届出)
Sistema Ng Basic Residence Registration Para Sa Mga Residenteng Dayuhan(外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省HP))

Pagtatrabaho(労働・雇用)
Para sa mga nagbabalak mag-resign sa kumpanya/nag-resign sa kumpanya at naghahanap ng trabaho Pumunta sa Hello Work【PDF】(ハローワークにいきましょう)
Handbook ng Kondisyon sa Pagtatrabaho【PDF】(労働条件ハンドブック)
Gabay sa paghiling ng benepisyo mula sa Workers' Accident Compensation Insurance(Unang Bahagi)
【PDF】(労災保険請求のためのガイドブック 第1編)
Gabay sa paghiling ng benepisyo mula sa Workers' Accident Compensation Insurance(Ikalawang Bahagi)
【PDF】(労災保険請求のためのガイドブック 第2編)
Konsultasyon sa telepono para sa mga dayuhang manggagawa/Hotline sa telepono para sa pagkonsulta tungkol sa mga kondisyon sa paggawa/Panulukan ng konsultasyon para sa mga dayuhang manggagawa sa Japan(相談機関のご紹介(外国人労働者向け))

Edukasyon / Pag-aaral ng Hapon(教育・日本語学習)
Aklat na Patnubay sa Pagpasok sa Paaralan ~Paraan ng Pagpasok sa Paaralan ng Japan~【PDF】(外国人児童生徒のための就学ガイドブック)
Patnubay sa Pagpasok sa Paaralan ~ Paraan ng Pagpasok sa Paaralan sa Japan ~【PDF】(外国人児童生徒のための就学ガイド(概要))
PARA SA MGA MAGULANG NA MAY MGA BATANG ANAK – ANG PAGPASOK SA KINDERGARTEN SA BANSANG HAPON –【PDF】(幼稚園の就園ガイド)
Website para sa Mga Dayuhan Bilang Residente sa Pag-aaral ng Wikang Hapon(「つながるひろがる にほんごでのくらし」)

Pagpapagamot(医療)
Pagkonslta sa inyong kalusugan sa telepono(AMDA国際医療情報センター)
 Gusto kong pumunta sa medikal institution pero hindi ko alam mag Japanese. Hindi ko po alam kung saan magpapacheck up. Hindi ko alam ang  medikal welfare system sa Japan.
 kami ay nagbibigay impormasiyon sa pagpapacheck up at medikal welfare system.


Welfare(福祉)
Mayroon ba kayong problema tungkol sa pagpapalaki ng inyong mga anak?(発達障害に関する外国人保護者向けパンフレット)(国立障害者リハビリテーションセンター)

Pensyon at Social Insurance(年金・社会保険)
SISTEMA NG PAMBANSANG PENSYON NG BANSANG HAPON
【PDF】(日本の国民年金制度)
Enrollment sa Social Insurance System
【PDF】(社会保険制度加入のご案内)
Impormasyon Pensyon Pangkapakanan at sistema ng Insyurans Pangkalusugan【PDF】(厚生年金保険・健康保険制度のご案内)

Pabahay(住宅)
Gabay sa paghanap ng apartment
【PDF】(部屋探しのガイドブック)

Pag-iwas sa sakuna(防災)
Bagong sistema ng impormasyon sa paglikas, atbp.(新たな避難情報)(内閣府防災担当)
Mga tip para sa mga dayuhan para sa para mabawasan ang pagkasalanta sa oras ng sakuna(外国人のための減災のポイント)(内閣府防災担当)
Mga kapaki-pakinabang na apps at website sa panahon ng sakuna【PDF】(災害時に便利なアプリとWEBサイト)
Mga impormasyon tungkol sa panahon (lagay ng panahon, malakas na ulan, mataas na temperatura, atbp), lindol, tsunami at bulkan(気象(天気、大雨、高温など)・地震・津波・火山に関する情報)


Legal na Impormasyon(法律に関する情報)
Legal na Impormasyon para sa mga Dayuhan(Tagalog)(外国人のための法律に関する情報)
 Ang Houterasu(Japan Legal Support Center) po ay may Multilingual Information Service.
 Para sa mga namomoblema dahil sa mga legal na problema, gumawa kami ng “Q&A sa legal na problema tungkol sa impeksyon ng novel coronavirus” at “Q&A tungkol sa mga kinakaharap na mga problema.”

Ang Suportang Panglegal Pangsibil(民事法律扶助業務)
Suporta para sa Mga Biktima ng Krimen(犯罪被害者支援業務)

Mga Konsultasyon at Pagpapayo  sa Karapatang Pantao(人権相談)
Mga Konsultasyon at Pagpapayo sa Karapatang Pantao sa iyong wika ―Mga impormasyon ayon sa Konsultasyon at Pagpapayo hinggil sa Karapantang Pantao sa wikang Filipino ―【PDF】(外国人人権相談リーフレット)
Patnubay sa paggamit ng Internet Human Rights Consultation Reception Desk(インターネット人権相談受付窓口)

“Guidebook sa Pamumuhay at Pagtatrabaho”(生活・就労ガイドブック)

Una, mangyaring basahin ang “Patnubay sa Pamumuhay at Pagtatrabaho ng mga Dayuhan”.
Naglalaman ito ng iba’t ibang impormasyong kakailanganin ninyo upang manirahan sa bansang Hapon.

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ