外国人生活支援ポータルサイト(クメール(カンボジア)語)

វេបសាយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបរទេស

បុព្វកថា(はじめに)

វេបសាយនេះផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន និងអ្នកគាំទ្ររបស់គេ។

សេចក្តីជូនដំណឹង(お知らせ)

ការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី(新型コロナウイルス感染症)

・ការចាក់វ៉ាក់សាំង(予防接種)

 
 លោកអ្នកនឹងទទួលបានបង្កាន់ដៃ ចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ របស់លោកអ្នក!【PDF】(新型コロナワクチン接種券が届きます)

 ・【PDF】(接種のお知らせ例)
 これは、あなたが()んでいる(まち)が、(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)のワクチンのことをあなたにお()らせするときの(れい)です。
 住民票(じゅうみんひょう)がある(ひと)は、()んでいる(まち)でワクチンを()けます。住民票(じゅうみんひょう)がない(ひと)()んでいる(まち)役所(やくしょ)相談(そうだん)してください。
 くわしいことはこちらをてください。 → くわしい説明せつめい【PDF】


(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)になったかもしれないと(おも)ったときは、ここから相談(そうだん)できるところを(さが)すことができます(やさしい日本語(にほんご)()いてあります)
ផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់ចាត់វិធានការចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី(新型コロナウイルス感染症対策ウェブサイト(内閣官房))
(新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット)
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット)

 災害や新しいコロナの情報です(NHK WORLD-JAPANのウェブサイト)
 

នីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍ និងស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន(入国・在留手続)

ការចាត់ចែងចំពោះជនបរទេសដែលមានការលំបាកនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិខ្លួន ជាអាទិ៍(本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い)
ការចាត់ចែងចំពោះអ្នកដែលនឹងចូលមកប្រទេសជប៉ុន(本邦に入国を予定している方に係る取扱い)
ដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញដោយសារការរាតត្បាតនៃជម្ងឺកូវិដហើយមានការលំបាកក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅៗជប៉ុន ដែលចង់ធ្វើការ (ធ្វើការគិតប្រាក់ម៉ោង)(コロナ禍で帰国することができず、本邦での生計維持が困難であるため、就労(アルバイト)を希望する方へ)
ស្ដីពីការចាត់ចែងថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសុពលភាពនៃលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ (在留資格認定証明書の有効期間の延長について)
ចំពោះអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ទេសជប៉ុនក្នុងកម្លុងពេលដែលការអនុញ្ញាតឱ្យចូលវិញនៅមានសុពលភាព ដោយសារឥទ្ធិពលនៃជម្ងឺឆ្លងកូវិដ១៩(再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について)
 

ការជួល និងការធ្វើការ(労働・雇用)

ការសិក្សាភាសាជប៉ុន(日本語学習)

របបប្រាក់សោធន និងរបបសន្តិសុខសង្គម(年金・社会保険)

ការការពារគ្រោះមហន្តរាយ(防災)

លំនៅដ្ឋាន(住宅)

(部屋探しのガイドブック)

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស(外国人との共生社会のための有識者会議)

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស ដែលនៅក្រោមគណកម្មាធិការរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធ  ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រឈម ដែលត្រូវដោះស្រាយរយៈពេលមធ្យមនិងវែងដើម្បីឱ្យបានសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស។
គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស(外国人との共生社会のための有識者会議)

“សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការ”(生活・就労ガイドブック)

ដំបូងសូមអាន “សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការរបស់ពលរដ្ឋបរទេស”។ ក្នុងនេះមានសរសេរអំពីព័ត៌មានត្រូវចាំបាច់ផ្សេងៗ សម្រាប់ការរស់នៅប្រទេសជប៉ុន។
ខ្លឹមសារនៃសៀវភៅណែនាំគឺបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ 2021។

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ