外国人生活支援ポータルサイト(クメール(カンボジア)語)

វេបសាយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបរទេស

បុព្វកថា(はじめに)

វេបសាយនេះផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន និងអ្នកគាំទ្ររបស់គេ។

សេចក្តីជូនដំណឹង(お知らせ)

ការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី(新型コロナウイルス感染症)

ព័ត៌មានអំពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារដែលមានកូនក្នុងបន្ទុក (គ្រួសារដែលមានតែឪពុក ឬម្តាយ​) សម្រាប់គ្រួសារមានកូនក្នុងបន្ទុកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប 【PDF】(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)リーフレット)
សម្រាប់គ្រួសារដែលមិនមែនមានតែឪពុកឬម្ដាយ (ដែលបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកនេះរួចហើយ)
សេចក្ដីណែនាំស្ដីអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសសម្រាប់ គាំទ្រជីវភាពគ្រួសារដែលមានកូនក្នុងបន្ទុក
【PDF】(低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(リーフレット))

・ការចាក់វ៉ាក់សាំង(予防接種)

 
 លោកអ្នកនឹងទទួលបានបង្កាន់ដៃ ចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ របស់លោកអ្នក!【PDF】(新型コロナワクチン接種券が届きます)

 ・【PDF】(接種のお知らせ例)
 これは、あなたが()んでいる(まち)が、(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)のワクチンのことをあなたにお()らせするときの(れい)です。
 住民票(じゅうみんひょう)がある(ひと)は,()んでいる(まち)でワクチンを()けます。住民票(じゅうみんひょう)がない(ひと)()んでいる(まち)役所(やくしょ)相談(そうだん)してください。
 くわしいことはこちらをてください。 → くわしい説明せつめい【PDF】


(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)になったかもしれないと(おも)ったときは,ここから相談(そうだん)できるところを(さが)すことができます(やさしい日本語(にほんご)()いてあります)
ផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់ចាត់វិធានការចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី(新型コロナウイルス感染症対策ウェブサイト(内閣官房))
(新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット)
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット)

 災害や新しいコロナの情報です(NHK WORLD-JAPANのウェブサイト)

នីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍ និងស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន(入国・在留手続)
ការចាត់ចែងចំពោះជនបរទេសដែលមានការលំបាកនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិខ្លួន ជាអាទិ៍(本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い)
ការចាត់ចែងចំពោះអ្នកដែលនឹងចូលមកប្រទេសជប៉ុន(本邦に入国を予定している方に係る取扱い)
ដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញដោយសារការរាតត្បាតនៃជម្ងឺកូវិដហើយមានការលំបាកក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅៗជប៉ុន ដែលចង់ធ្វើការ (ធ្វើការគិតប្រាក់ម៉ោង)(コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ)
ស្ដីពីការចាត់ចែងថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសុពលភាពនៃលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់លក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅ (在留資格認定証明書の有効期間の延長について)
ចំពោះអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ ទេសជប៉ុនក្នុងកម្លុងពេលដែលការអនុញ្ញាតឱ្យចូលវិញនៅមានសុពល​ភាព ដោយសារឥទ្ធិពលនៃជម្ងឺឆ្លងកូវិដ១៩(再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について)

ការជួល និងការធ្វើការ(労働・雇用)
ចំពោះអ្នកដែលនឹងឈប់ធ្វើការក្រុមហ៊ុន / អ្នកដែលឈប់ធ្វើការក្រុមហ៊ុន ហើយកំពុងរកការងារថ្មី សូមអញ្ជើញទៅ HelloWork(ハローワークにいきましょう)
សៀវភៅណែនាំអំពីការស្នើរសុំប្រាក់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ<ភាគទី១>
សៀវភៅណែនាំអំពីការស្នើរសុំប្រាក់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ<ភាគទី២> (労災保険請求のためのガイドブック)
សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់តាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ពលករបរទេស/លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍សម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់ពីស្តង់ដារការងារ/ការិយាល័យដែលទទួលពិភាក្សាពីពលករជនបរទេស(相談機関のご紹介(外国人労働者向け))

ការសិក្សាភាសាជប៉ុន(日本語学習)
គេហទំព័រសិក្សាភាសាជប៉ុនសម្រាប់“អ្នករស់នៅដែលជាជនបរទេស”(「つながるひろがる にほんごでのくらし」)
 
របបប្រាក់សោធន និងរបបសន្តិសុខសង្គម(年金・社会保険)
ប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន(日本の国民年金制度)
ការណែនាំអំពីប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងប្រាក់សោធននិវត្តន៍សុខុមាលភាព និងធានារ៉ាប់រងសុខភាព(厚生年金保険・健康保険制度のご案内)
(社会保険制度加入のご案内)

ការការពារគ្រោះមហន្តរាយ(防災)
ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការភៀសខ្លួន(新たな避難情報)(内閣府防災担当)
គន្លឹះក្នុងការបន្ធូរបន្ថយគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជនបរទេស(外国人のための減災のポイント)(内閣府防災担当)
កម្មវិធីនិងគេហទំព័រដែលមានភាពងាយស្រួលពេលកើតមានគ្រោះមហន្តរាយ(災害時に便利なアプリとWEBサイト)
ព័ត៌មានអំពី អាកាសធាតុ(ភ្លៀងខ្លាំង សីតុណ្ហភាពក្តៅ ជាដើម) / ការរញ្ជួយដី / រលកស៊ូណាមិ / ភ្នំភ្លើង(気象(天気、大雨、高温など)・地震・津波・火山に関する情報)

លំនៅដ្ឋាន(住宅)
(部屋探しのガイドブック)

“សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការ”(生活・就労ガイドブック)

ដំបូងសូមអាន “សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការរបស់ពលរដ្ឋបរទេស”។ ក្នុងនេះមានសរសេរអំពីព័ត៌មានត្រូវចាំបាច់ផ្សេងៗ សម្រាប់ការរស់នៅប្រទេសជប៉ុន។

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ