MENU

外国人生活支援ポータルサイト(クメール(カンボジア)語)

វេបសាយសម្រាប់គាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋបរទេស

បុព្វកថា(はじめに)

វេបសាយនេះផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋបរទេសដែលស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន និងអ្នកគាំទ្ររបស់គេ។

សេចក្តីជូនដំណឹង(お知らせ)

កាតលេខសំគាល់បុគ្គល(マイナンバーカード)

New! ធ្វើកាតលេខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងរស់នៅយ៉ាងងាយស្រួល!(マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!)

ការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី(新型コロナウイルス感染症)

・ការចាក់វ៉ាក់សាំង(予防接種)

 
 លោកអ្នកនឹងទទួលបានបង្កាន់ដៃ ចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ របស់លោកអ្នក!(PDF)(新型コロナワクチン接種券が届きます)

 ・(PDF)(接種のお知らせ例)
 これは、あなたが()んでいる(まち)が、(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)のワクチンのことをあなたにお()らせするときの(れい)です。
 住民票(じゅうみんひょう)がある(ひと)は、()んでいる(まち)でワクチンを()けます。住民票(じゅうみんひょう)がない(ひと)()んでいる(まち)役所(やくしょ)相談(そうだん)してください。
 くわしいことはこちらをてください。 → くわしい説明せつめい(PDF)


(あたら)しいコロナウイルスの病気(びょうき)になったかもしれないと(おも)ったときは、ここから相談(そうだん)できるところを(さが)すことができます(やさしい日本語(にほんご)()いてあります)
ផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់ចាត់វិធានការចំពោះវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី(内閣官房webサイト)(新型コロナウイルス感染症対策)
(PDF)(新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット)
(PDF)(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金リーフレット)

 災害や新しいコロナの情報です(NHK WORLD-JAPANのウェブサイト)

នីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍ និងស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន(入国・在留手続)

ការជួល និងការធ្វើការ(労働・雇用)

ការសិក្សាភាសាជប៉ុន(日本語学習)

គេហទំព័រសិក្សាភាសាជប៉ុនសម្រាប់“អ្នករស់នៅដែលជាជនបរទេស”(文化庁webサイト)(「つながるひろがる にほんごでのくらし」)

រីករាយដែលបានស្គាល់! មិត្តពីថ្ងៃនេះ(youtube)(「はじめまして!今日からともだち」)
សូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីសាលាបឋមសិក្សាជប៉ុន!(youtube)(「おしえて!日本の小学校」)
យើងនឹងណែនាំពីស្ថានភាពជីវិតសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈគំនូរជីវចល។
វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនតាមអនឡាញ IRODORI(国際交流基金webサイト) (いろどり日本語オンラインコース)
អ៊ីរ៉ូដូរី ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ(国際交流基金webサイト)(いろどり 生活の日本語)

សុខុមាលភាព(福祉)

របបប្រាក់សោធន និងរបបសន្តិសុខសង្គម(年金・社会保険)

ការការពារគ្រោះមហន្តរាយ(防災)

លំនៅដ្ឋាន(住宅)

(PDF)(部屋探しのガイドブック)

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស(外国人との共生社会の実現のための有識者会議)

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស ដែលនៅក្រោមគណកម្មាធិការរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធ  ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រឈម ដែលត្រូវដោះស្រាយរយៈពេលមធ្យមនិងវែងដើម្បីឱ្យបានសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស។
គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស(内部リンク)(外国人との共生社会の実現のための有識者会議)

“សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការ”(生活・就労ガイドブック)

ដំបូងសូមអាន “សៀវភៅមគ្គុទេសក៍សម្រាប់ការរស់នៅ និងការធ្វើការរបស់ពលរដ្ឋបរទេស”។ ក្នុងនេះមានសរសេរអំពីព័ត៌មានត្រូវចាំបាច់ផ្សេងៗ សម្រាប់ការរស់នៅប្រទេសជប៉ុន។
ខ្លឹមសារនៃសៀវភៅណែនាំគឺបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមខែសីហា ឆ្នាំ 2021។

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ