Mag-aplay na ngayon para sa My Number card para sa higit na madali at maginhawang buhay!

マイナンバーカード「を作って、便利に生活しよう!
Makakatanggap ka ng hanggang 20,000 yen na halaga ng My Number card points (“Myna Points”) kung mag-aplay ka para sa My Number card hanggang Pebrero 28!

Ano ang My Number card?

Ang My Number card kung saan nakasulat any iyong indibidwal na numero (“My Number”) ay isang card na may IC chip at kakailanganin mo para sa maayos na pamumuhay sa Japan. Maaari kang makakuha ng My Number card sa pag-aplay para rito. (Maaari kang mag-aplay para sa My Number card sa pamamagitan ng smartphone, kompyuter, ID photo booth, o koreo.)


Libre ang pag-aplay para sa My Number card sa unang pagkakataon.

My Number card

Form ng aplikasyon/Halimbawa

Maaari kang magsumite ng mga aplikasyon sa Bureau ng Imigrasyon online kung mayroon kang My Number card!

Makakatanggap ka ng hanggang 20,000 yen na halaga ng Myna Points kung mag-aplay ka para sa My Number card!

Ang mga mayroong My Number card ay maaaring makatanggap ng Myna Points na puwedeng gamitin para sa cashless na pagbabayad habang namimili.

Noong Hunyo 30, 2022, ang gobyerno ng Japan ay naglunsad ng isang proyekto na nagbigay-daan sa pag-isyu ng maraming Myna Points.

Kung wala ka pang My Number card, maaari kang makatanggap ng hanggang 20,000 yen na halaga ng Myna Points sa pag-aplay para sa My Number card sa unang pagkakataon!

Mangyaring sumangguni sa sumusunod na website para sa karagdagang impormasyon.

Ipinapaliwanag ng sumusunod na 1 hanggang 3 ang paraan ng pag-aplay para sa Myna Points.

1 Mag-aplay para sa My Number card.

Mangyaring sumangguni sa sumusunod na website para sa paraan ng pag-aplay para sa at pagtanggap ng iyong My Number card.
Paraan ng pag-aplay para sa My Number card (komprehensibong website ng My Number card)

Paraan ng pagtanggap ng iyong My Number card (komprehensibong website ng My Number card)

(日本語、English、中文・简化字、中文・繁体字、한국어、Español、Português)

2 Mag-aplay para sa Myna Points.

Mangyaring pumunta rito (sa wikang Japanese lamang) para sa paraan ng pag-aplay.

3 Pumili ng cashless payment service kung saan mong nais tanggapin ang Myna Points.

Mangyaring pumunta rito (sa wikang Japanese lamang) para sa karagdagang impormasyon.

Kung dati ka nang mayroong My Number card ngunit hindi mo pa natatanggap ang Myna Points, mangyaring gawin ang hakbang 2 at 3 sa itaas upang makuha ang nasabing Points!


Tungkol sa Ika-2 Myna Points Campaign (sa wikang Japanese lamang)

Contact para sa mga katanungan

○Toll-free na numero para sa My Number (sa wikang Japanese lamang)
TEL 0120-95-0178
Oras ng pagtanggap
 • Lunes – Biyernes
9:30 a.m. – 8:00 p.m.
 • Sabado, Linggo
 • Pista opisyal
9:30 a.m. – 5:30 p.m.
(9:30 a.m. – 8 p.m. para sa mga katanungang may kaugnayan sa My Number card at Myna Points)
       

○Kung nais mong makipag-usap sa isang wika maliban sa Japanese, mangyaring tawagan ang isa sa mga sumusunod na numero.
  
(1) Katanungan tungkol sa My Number card
TEL 0120ー0178ー27(0570-064-738)
Oras ng pagtanggap・Magagamit na wika
 • English(Ingles)
 • 中文(Intsik)
 • 한국어(Korean)
 • Español(Espanyol)
 • Português(Portuges)
9:30 a.m. – 8 p.m.
 • ภาษาไทย(Thai)
 • नेपाली भाषा(Nepali)
 • Bahasa Indonesia(Indonesian)
9 a.m. – 6 p.m.
 • Tiếng Việt(Vietnamese)
 • Pilipino
10 a.m. – 7 p.m.


(2)Katanungan tungkol sa Mynaportal (isang online na portal upang mapadali ang iba’t ibang proseso)
0120ー0178ー26
Magagamit na wika
 • English(Ingles)・中文(Intsik)・한국어(Korean)
 • Espanyol(スペイン語)・Português(Portuges)
Oras ng pagtanggap
 • Lunes – Biyernes
9 a.m. – 8 p.m.
 • Sabado, Linggo
 • Pista Opisyal
9 a.m. – 5:30 p.m.


(3) Katanungan tungkol sa Myna Points
TEL 0570-028-125
Magagamit na wika
 • English(Ingles)・中文(Intsik)・한국어(Korean)
 • Español(Espanyol)・Português(Portuges)
Oras ng pagtanggap> 9:30 a.m. – 8 p.m.


○Mangyaring puntahan ang sumusunod para sa karagdagang impormasyon. → Komprehensibong website ng My Number card

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

ページトップ