សូមធ្វើកាតលេខសំគាល់បុគ្គល(កាតលេខបុគ្គលម្នាក់ៗ) ដើម្បីឱ្យការរស់នៅកាត់តែងាយស្រួល។

マイナンバーカードを作って、便利に生活しよう!
សូមដាក់ពាក្យធ្វើកាតលេខសំគាល់បុគ្គលមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី 28 ខែ កុម្ភៈ ដើម្បីទទួលបាន ម៉ាយណាភ័ញ(ពិន្ទុកាតលេខសំគាល់បុគ្គលម្នាក់ៗ) ដែលមានតំលៃរហូតដល់ 20,000 យ៉េន។

តើអ្វីជាកាតលេខសំគាល់បុគ្គល?

កាតលេខសំគាល់បុគ្គលដែលបង្ហាញលេខសំគាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ(“លេខសំគាល់បុគ្គល”) គឺជាកាតដែលមានដាក់បន្ទះ IC ឈីប និងជាកាតដែលអ្នកត្រូវមានដើម្បីឱ្យការរស់នៅប្រទេសជប៉ុនមានភាពងាយស្រួល។ អ្នកអាចទទួលបានកាតលេខសំគាល់បុគ្គលដោយធ្វើការស្នើសុំ។ (អ្នកអាចស្នើសុំកាតលេខសំគាល់បុគ្គលតាមរយៈទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន កុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនថតរូបបិទកាត ឬប្រៃសណីយ៍។)


គ្មានការគិតថ្លៃទេសម្រាប់ការស្នើសុំធ្វើកាតលេខសំគាល់បុគ្គលជាលើកដំបូង។

កាតលេខសំំគាល់់បុុគ្គគល

ទម្រង់ពាក្យសុំ/ឧទាហរណ៍

អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្សេងៗទៅការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍តាមអនឡាញបាន ប្រសិនបើអ្នកមានកាតលេខសំគាល់បុគ្គល!

ទទួលបាន ម៉ាយណាភ័ញ ដែលមានតំលៃរហូតដល់ 20,000 យ៉េនដោយដាក់ពាក្យធ្វើកាតលេខសំគាល់បុគ្គល!

អ្នកដែលមានកាតលេខសំគាល់បុគ្គលអាចទទួលបាន ម៉ាយណាភ័ញសម្រាប់ការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់ពេលទិញទំនិញ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមគំរោងមួយធ្វើឱ្យអាចទទួលបាន ម៉ាយណាភ័ញច្រើន។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានកាតលេខសំគាល់បុគ្គលទេនោះ អ្នកអាចទទួលបាន ម៉ាយណាភ័ញ ដែលមានតំលៃរហូតដល់ 20,000 យ៉េន ដោយដាក់ពាក្យធ្វើកាតលេខសំគាល់បុគ្គលជាលើកដំបូង!

សូមមើលនៅវេបសាយខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

1 ដល់ 3 ខាងក្រោមធ្វើការពន្យល់អំពីរបៀបស្នើសុំ ម៉ាយណាភ័ញ។

1 ស្នើសុំធ្វើកាតលេខសំគាល់បុគ្គល។

សូមមើលនៅវេបសាយខាងក្រោមអំពីរបៀបស្នើសុំធ្វើ និងទទួលយកកាតលេខសំគាល់បុគ្គលរបស់អ្នក។

របៀបស្នើសុំធ្វើកាតលេខសំគាល់បុគ្គល(វេបសាយរួមសម្រាប់កាតលេខសំគាល់បុគ្គល)របៀបទទួលយកកាតលេខសំគាល់បុគ្គល(វេបសាយរួមសម្រាប់កាតលេខសំគាល់បុគ្គល)

(日本語、English、中文・简化字、中文・繁体字、한국어、Español、Português)

2 ស្នើសុំ ម៉ាយណាភ័ញ។

សូមចុចត្រង់នេះ(ជាភាសាជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះ) សម្រាប់របៀបស្នើសុំ។

3 ជ្រើសរើសយក សេវាទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ទទួលយក ម៉ាយណាភ័ញ។

សូមចុចត្រង់នេះ(ជាភាសាជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះ) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ប្រសិនបើអ្នកមានកាតលេខសំគាល់បុគ្គល ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួល ម៉ាយណាភ័ញ សូមអនុវត្តជំហាន 2 និង 3 ខាងលើដើម្បីទទួលបានពិន្ទុនោះ!

អំពីកម្មវិធី ម៉ាយណាភ័ញ ទី 2(ជាភាសាជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះ)

លេខទំនាក់ទំនងសាកសួរ

លេខទំនាក់ទំនងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់លេខសំគាល់បុគ្គល(ជាភាសាជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះ)
ទូរស័ព្ទ 0120-95-0178
ម៉ោងទទួល
 • ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ
9:30 ព្រឹក – 8:00 ល្ងាច
 • ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និង
 • ថ្ងៃឈប់សម្រាក
9:30 ព្រឹក – 5:30 ល្ងាច
(9:30 ព្រឹក – 8:00 ល្ងាច សម្រាប់ការសាកសួរទាក់ទងនឹងកាតលេខសំគាល់បុគ្គល និង ម៉ាយណាភ័ញ)
       

○ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយជាភាសាផ្សេងខុសពីភាសាជប៉ុន សូមទូរស័ទ្ទទៅលេខណាមួយខាងក្រោម៖
  
(1) ការសាកសួរអំពីកាតលេខសំគាល់បុគ្គល
ទូរស័ព្ទ 0120ー0178ー27(0570-064-738)
ម៉ោងទទួល・ភាសាទំនាក់ទំនង
 • English( ប្រទេសអង់គ្លេស)
 • 中文(ភាសាចិន)
 • 한국어(ភាសាកូរ៉េ)
 • Español(ភាសាអេស្ប៉ាញ)
 • Português(ភាសាព័រទុយហ្កាល់)
9:30 ព្រឹក – 8 ល្ងាច
 • ภาษาไทย(ភាសាថៃ)
 • नेपाली भाषा(នេប៉ាល់)
 • Bahasa Indonesia(ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី)
9 ព្រឹក – 6 ល្ងាច
 • Tiếng Việt(ភាសាវៀតណាម)
 • Pilipino(ប្រទេសហ្វីលីពីន)
10 ព្រឹក – 7 ល្ងាច


(2) ការសាកសួរអំពីម៉ាយណាផតថល(វេបសាយអនឡាញសម្រាប់សម្រួលនីតិវិធីផ្សេងៗ)
ទូរស័ព្ទ 0120ー0178ー26
ភាសាទំនាក់ទំនង>
 • English(ប្រទេសអង់គ្លេស)・中文(ភាសាចិន)・한국어(ភាសាកូរ៉េ)
 • Español(ភាសាអេស្ប៉ាញ)・Português(ភាសាព័រទុយហ្កាល់)
ម៉ោងទទួល
 • ថ្ងៃច័ន្ទ-ថ្ងៃសុក្រ
9 ព្រឹក – 8 ល្ងាច
 • ថ្ងៃសៅរ៍ ・ថ្ងៃអាទិត្・យ និង
 • ថ្ងៃឈប់សម្រាក
9 ព្រឹក – 5:30 ល្ងាច


(3) ការសាកសួរអំពីម៉ាយណាភ័ញ
ទូរស័ព្ទ 0570-028-125
ភាសាទំនាក់ទំនង
 • English(ប្រទេសអង់គ្លេស)・中文(ភាសាចិន)・한국어(ភាសាកូរ៉េ)
 • Español(ភាសាអេស្ប៉ាញ)・Português(ភាសាព័រទុយហ្កាល់)
ម៉ោងទទួល 9:30 ព្រឹក – 8 ល្ងាច


○សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ → វេបសាយរួមសម្រាប់កាតលេខសំគាល់បុគ្គល

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。